Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools 
Vel's Vidyashram Senior Secondary School,CBSE Curriculum, CBSE School, CBSE Schools
 

Contact Us

Vels Vidyashram
Pallavaram
Chennai - 600 117
Tamil Nadu
India

Phone: 044 - 2266 2510, 2266 2517 (CBSE Regular I - XII)
              044 - 2266 2508 (CBSE International PreKG - X)

Email: velsvidyashram@yahoo.com